Categoriearchief: Overig nieuws

Alle berichten zonder categorie vallen in deze categorie (“geen categorie”).

Wim Ettema overleden

Vandaag hebben wij via zijn broer het bericht ontvangen dat Wim Ettema op 16 augustus jongstleden is overleden.
De laatste twee jaar van zijn leven werd hij verzorgd in verzorgingshuis Vivium te Amsterdam. Hij leed aan Alzheimer. Hij is op 22 augustus in besloten kring gecremeerd.
Namens de VEP zal onze secretaris ons medeleven betuigen.
Wim Ettema was lid van de VEP vanaf de oprichting.

De Toekomst van ons pensioenFonds

Beste leden en niet-leden,

Als het goed is, heeft u allen een uitnodiging ontvangen van het Pensioenfonds Equens voor de bijeenkomst op 23 september 2019. Deze bijeenkomst gaat over de overgang van het Pensioenfonds Equens naar een Algemeen Pensioen Fonds (APF) en over de manier waarop dat wordt geregeld. Tijdens de bijeenkomst worden de plannen toegelicht en wordt aan de aanwezigen gevraagd advies hierover uit te brengen via een stemming.

Als bestuur hebben wij vernomen dat de onderhandelingen tussen bestuur, bonden, OR (namens de nog actieve werknemers) en de werkgever hebben geresulteerd dat men het er over eens is geworden om gezamenlijk over te stappen naar het  APF van Centraal Beheer. Dat is op zich positief, echter:

 • De door de werkgever ingebrachte premie is al vele jaren structureel te laag waardoor de beleggingsopbrengst van onze spaarpot mede wordt gebruikt voor de inkoop van de rechten voor de actieven. De beleggingsopbrengsten zijn echter niet bedoeld voor de inkoop t.b.v. één speciale doelgroep. Dit gaat ook ten koste van de indexatie van de gepensioneerden! En is daardoor onvoldoende voor indexatie in de toekomst, zowel voor de huidige gepensioneerden als voor de nu nog actieven!
 • Dit beleid wordt ook meegegeven aan het nieuwe APF!
 • Het APF zal worden bestuurd door het bestuur van Centraal Beheer. Toezicht wordt gehouden door een zogenaamd Belanghebbendenorgaan (BO). Een VO met wat meer bevoegdheden. De bemensing van dit orgaan dient nog te worden vastgesteld.
  Ook hier zit een zorgpunt.
  Het voorstel van de APF is een BO van 4 mensen: 1 namens de werkgever, 2 namens de actieven en 1 namens de inactieven. De werkgever claimt echter 2 zetels!
  De werkgever eist hier een grote rol voor zichzelf terwijl zij:
  1 niets hebben gedaan om de financiële positie van het fonds te verbeteren (wat zij hadden toegezegd),
  2 geen enkele financiële bijdrage hebben geleverd voor de overgang naar de APF (wat heel gebruikelijk is) en
  3 al vele jaren te weinig premie hebben betaald.
 • Daarnaast is er een gevaar dat het BO (waar de inactieven dus -als wij niet oppassen- een minderheidsrol zou hebben) het dekkingsgraadbeleid weer in voor ons negatieve zin zou gaan aanpassen.
 • De verhouding tussen inactieven (wij dus) – actieven is: 80-20. Dus in feite zou er een duidelijke meerderheid van minimaal 2 mensen in het BO moeten zijn voor de inactieven zoals de wet ook mogelijk maakt.

Op 23 september ’19 krijgt u tijdens de bijeenkomst in het Van der Valk hotel in Utrecht de mogelijkheid uw advies te geven over de opheffing van het huidige pensioenfonds en de overgang naar het APF van Centraal Beheer.

Uw stem is daarbij van groot belang! De VEP vraagt u dan ook om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst en uw stem weloverwogen uit te brengen.

Daarnaast vragen wij u zoveel mogelijk oud-collega’s, die geen VEP-lid zijn, ook hierover te informeren en te vragen ook naar deze bijeenkomst te komen.

Wij ontmoeten u graag op de 23ste.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de VEP, Adrie van Veen, secretaris

Toekomst SPE: informatiesessie op woensdag 26 juni en dinsdag 2 juli

Op 26 juni en 2 juli houden we een informatiesessie over de toekomst van Pensioenfonds Equens. Het bestuur is momenteel aan het kijken naar de verschillende opties voor de toekomst van het pensioenfonds. Hierover praten we je graag bij tijdens deze informatiesessies.

Wie?
Pensioenfonds Equens

Wat?
Informatiesessie over de toekomst van het pensioenfonds. In dit blog lees je daar al wat meer over.

Waar?
Audi 1, equensWorldline te Utrecht

Wanneer?
Woensdag 26 juni, 15:00 – 17:00 uur

En

Dinsdag 2 juli, 10:00 – 12:00 uur

Agenda van ALV 26 maart 2019

CONCEPT Agenda van de Algemene ledenvergadering VEP
dinsdag 26 maart 2019
bij Equens te Utrecht.

 

Ontvangst vanaf 10:00 uur. Aanvang vergadering 10:30 uur. Gezamenlijke lunch om 12:30 uur.

 

 

 1.   Opening. 
 2. Ingekomen stukken. 
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2018 en 15 mei 2018.
  In de ALV kunnen hier nog vragen over gesteld worden. Ze zijn al definitief vastgesteld in de ALV van 15 mei, resp. via een mailing. Dit in verband met de statutenwijziging..
 4. Jaarverslag secretaris van het jaar 2018. 
 5. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2018.
 6. Verslag Kascommissie en decharge bestuur.
  De verklaring van de kascommissie zal op de vergadering worden voorgelezen door een lid van de commissie.
 7. Verslag en mededelingen Activiteiten Commissie.
  De woordvoerder van de commissie vertelt wat er aankomt.
 8. Verkiezing bestuur.
  Zie toelichting bij dit agendapunt.
 9. Aanpassing Huishoudelijk reglement.
  Zie bijgevoegde voorstellen.
 10. Voorstellen 2019 en later.
  Zie toelichting bij dit agendapunt.
 11. Vaststelling begroting boekjaar 2019.
  Zie toelichting bij dit agendapunt.
 12. Verkiezing Kascommissie 2019.
  Zie toelichting bij dit agendapunt.
 13.  Rondvraag. 
 14.  Sluiting.

 

Na de formele vergadering zullen Fred Steenwinkel en Piet Hein Oyens verslag doen over hun werk bij het fonds en vragen beantwoorden.

 

 

                              Bij agendapunt 8: Verkiezing bestuur

Conform het rooster van aftreden (gebaseerd op artikel 8, lid 5van de oude statuten) treden dit jaar Henk Buijs en Jan de Jong af als bestuurslid. Beiden stellen zich niet opnieuw verkiesbaar.

 1. Henk en Jan zijn de laatste bestuursleden die de termijn van 4 jaar volmaken. Vanaf nu geldt een termijn van 3 jaar (artikel 8, lid 4).
  Het bestuur heeft een overgangsregeling vastgesteld omdat noch de oude noch de nieuwe statuten daarin voorzien. Zouden wij dat niet doen, dan zouden er nu of in 2022[1], 3 bestuursleden moeten aftreden en in een ander jaar 1. Dat zou dan zo blijven tot de bestuurstermijn opnieuw wordt aangepast. Zie schema.
naam functie Aantreden Aftreden 4 jr Visie 1 Visie 2 Voorstel
Henk Buijs Secretaris, webmaster 2007 2019 2019 2019 2019
Jan de Jong Vicevoorzitter 2015 2019 2019 2019 2019
Cees Stam penningmeester 2017 2021 2020 2021 2020
Thijmen Toom Lid 2014 2022 2021 2022 2021
Wen Wickenhagen Voorzitter 2016 2020 2019 2020 2020

          De overgangsregeling houdt in dat Wen Wickenhagen zijn oorspronkelijke termijn van vier jaar volmaakt en pas in 2020 aftreedt. Daarna wordt een termijn van 3 jaar gehanteerd. Op die wijze treden 2 bestuursleden af in 2020 en 2022 en 1 lid in 2021.
Formeel moet de ALV deze handelswijze goedkeuren, conform artikel 14, lid 1.

Het bestuur stelt Adrie van Veen en Hans Bolte voor als kandidaat voor de opengevallen plaatsen.

Leden kunnen zich kandidaat stellen voor de vacature van bestuurslid conform artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement.

De kandidaatstelling moet schriftelijk plaatsvinden in de vorm van een korte introductie waarin de kandidaat zich voorstelt.

Het bestuur maakt 3 weken voor de vergadering de lijst van kandidaten bekend.

 

                              Bij agendapunt 9: Huishoudelijk Reglement.

Het reglement wordt uitgebreid met een beschrijving van de beveiliging en afscherming van de persoonsgegevens en een reglement voor de activiteitencommissie. Zie verder meegestuurde wijzigingen.

 

                              Bij agendapunt 10: Voorstellen 2019 en later.

Hierover en over andere zaken zal de voorzitter een inleiding houden waarna de deelnemers hun mening kunnen geven.

Dit jaar is het belangrijkste het financiële voorstel van de penningmeester: hoe om te gaan met alle onzekerheden die op ons afkomen.

                              Bij agendapunt 11: Begroting.

Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie over punt 10, moet deze vastgesteld worden.

 

                              Bij agendapunt 12: Verkiezing Kascommissie 2019

Zitting hebben Bert Elderenbosch en Jack de Groot. .
Bert Elderenbosch is niet herkiesbaar conform art. 13, sub. 3, lid 2. Jack de Groot kan zijn lidmaatschap conform dit artikel nog een jaar verlengen.
Op de vorige ALV heeft Wim Duivis zich kandidaat gesteld als reserve en daarmee als kandidaat lid voor dit jaar.
Leden kunnen zich melden bij de secretaris. Dit kan ook nog tijdens de vergadering.